BETINGELSER

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende H.C. Andersens Boligadvokat A/S

§1 Vilkår og betingelser.

1.1. Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

1.2. I det nedenstående benævnt kaldes H.C. Andersens Boligadvokat for H.C.A.

1.3. Kunden vil blive refereret til som ejeren, underforstået som vedkommende, der er bemyndiget til at bestille en boligadvokat. 


§2 Erstatningsansvar 

2.1. Skader på ting H.C.A. måtte forvolde under arbejdsopgave, erstattes med max. kr. 1.000.000. Kundens selvrisiko udgør kr. 2.000,00 ved enhver skade.

2.2. De maksimale erstatningskrav kan forhøjes efter forudgående skriftlig aftale med og accept fra H.C.A.’s administration inden læsning påbegyndes.

2.3. H.C.A. er ikke ansvarlig for skader eller bortkomst, der er opstået under arbejdsopgave.

2.4 H.C.A. er ikke ansvarlig for skader, der skyldes omstændigheder, som H.C.A. ikke er gjort bekendt med eller andre uforudsigelige forhold såsom force majeure.

2.5 Beskadiges enkelte dele af en helhed er H.C.A. ikke ansvarlig for en eventuel værdiforringelse af selve helheden.

 


§3 Pris og betaling.

3.1. Prisberegninger på arbejdsopgave sker på basis af H.C.A.’s gældende prisliste.

3.2 Betaling kan kræves af H.C.A., umiddelbart efter at opgaven afsluttes. Der kan dog kræves forudbetaling.

3.3 Hvis en bestilt opgave afbestilles af kunden senere end 7 dage før den aftalte arbejdsdag, er H.C.A. berettiget til at afkræve kunden den betaling, der er aftalt for opgaven.

3.4. For skyldige beløb, der ikke er betalt rettidigt til H.C.A., beregnes der 2% i rente pr. påbegyndt måned. Såfremt andet ikke er aftalt, er H.C.A.’s kontokunders betalingsbetingelse: Fakturadato + 8 dage.

3.5. Ved ekstraarbejde beregner vi et tilbud eller udfører arbejdet på timepris. Dette vil enten være en mundtlig aftale eller en skriftlig aftale.

3.6. Ekstraarbejde faktureres særskilt. Al ekstraarbejde fremsendes i en separat faktura.


§4 Fortrolighed og tavshedspligt.

 4.1.  Alle oplysninger, der udveksles mellem kunden og H.C.A., skal behandles og opbevares fortroligt. Udover hvad der må følge af sagens behandling, videregives oplysninger ikke til tredjemand. Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive hverken helhed eller dele af materiale og/eller kommunikation mellem kunden og H.C.A.

4.2. H.C.A. opererer inden for en branche, hvor offentlige udtalelser, anmeldelser og bedømmelser på diverse medier og fora, såsom Trustpilot, har stor betydning og tillægges stor vægt af nye/kommende kunder. Fremsættelse af urimelige eller uretmæssige udtalelser, anmeldelser eller bedømmelser over for H.C.A., eller fremsættelse af anden urimelig eller uretmæssig negativ omtale af H.C.A., kan således få store negative konsekvenser og medføre tab for H.C.A. Desuden anvendes sådanne udtalelser, anmeldelser eller bedømmelser undertiden af kunderne også som afpresning.

4.3. På baggrund heraf forpligter alle kunder, der indgår aftale med H.C.A., sig til at søge enhver reklamation, tvist, utilfredshed, uoverensstemmelse eller lignende løst internt og i mindelighed. Som kunde forpligter man sig således til, uanset karakter og mulig berettigelse af en eventuel reklamation, tvist, utilfredshed eller uoverensstemmelse, først at rette henvendelse til H.C.A., som derefter er berettiget til at undersøge forholdet nærmere og søge det løst i mindelighed.

4.4. Tavshedspligten, og dermed forbuddet mod offentlige udtalelser, anmeldelser og bedømmelser, gælder i 3 måneder fra aftalens indgåelse og kan i tilfælde af overtrædelse sanktioneres med en dagsbod på 2.000 kr. for hver dag udtalelsen, anmeldelsen eller bedømmelsen opretholdes af kunden. Efter udløbet af 3 måneders-perioden kan kunden offentligt og under almindeligt erstatningsansvar fremsætte udtalelser, anmeldelser og bedømmelser m.v.